Ein Gwaith

Mae Egino bellach ar gau. Archif yw’r wefan hon o weithgareddau yn y gorffennol. Nid yw’n cael ei diweddaru.

Mae Egino yn golygu’r hyn ddywed y gair – tyfu o’r gwraidd. Ein nod yw tyfu syniadau ar gyfer ein dyfodol ni oll.

Ein hagwedd ni

Gan weithio gydag eraill, byddwn yn cynhyrchu atebion sydd â’r nod o gynnal cymdeithas all ffynnu yn awr a thros y cenedlaethau i ddod. Ein nod yw datblygu agweddau fydd yn gwella ansawdd bywyd yn y cymunedau lle’r ydym yn gweithio heb fygwth lles eraill. Yr ydym o’r farn mai dechrau gyda phobl yw’r cam allweddol i gael atebion teg ac ymarferol i’r problemau mawr sy’n wynebu ein cymdeithas.

Ein waith ni

Mae Egino wedi ymgymryd ag ystod o waith i hyrwyddo materion lles cwmpasu tua dylunio cyhoeddus a darparu gwasanaethau, ymgysylltu â’r gymuned, mynd i’r afael â thlodi a datblygu polisi ehangach.

Mae ein waith wedi cynnwys atebion lleol megis cefnogaeth seibiant i ofalwyr yng Ngwynedd a rhai cenedlaethol megis dadansoddiad o fuddion aelodaeth yr Undeb Ewropaidd i Gymru. Rydym ni wedi adolygu trefniadau cyfranogiad ar gyfer Tai Cymunedol Bron Afon, trefniadau llywodraethu Cyngor Sir Gar ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a chapasiti y gwasanaeth sifil yng Nghymru.

Ar yr ochr cyfathrebu a digwyddiadau rydym ni’n canolbwyntio’n bennaf ar gyflwyno ymchwil i’r cynulleidfaoedd priodol. Mae hyn wedi cynnwys lledaenu ledled Prydain Fawr o’r negeseuon allweddol sy’n dod i’r amlwg o ymchwil Sefydliad Joseph Rowntree ar Dlodi ac Ethnigrwydd.

Rydym hefyd yn ymgymryd ag ystod o waith o gwmpas y Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 sy’n cynnwys cyhoeddi papurau polisi ac adolygiad o barodrwydd y partneriaid allweddol yn Rhondda Cynon Taf ar gyfer bodloni gofynion y Deddf.