Pwy Ydym Ni

Mae Egino bellach ar gau. Archif yw’r wefan hon o weithgareddau yn y gorffennol. Nid yw’n cael ei diweddaru.

Cwmni Buddiannau Cymunedol ydy Egino sydd yn cefnogi mudiadau a chymunedau er mwyn cael lles cynaliadwy. Yn seiliedig yng Nghymru, rydym ni’n gweithio gyda rhwydwaith o Aelodau Cysyllt a phartneriaid yng Nghymru a thu hwnt.

Cyfarwyddwyr

Lila Haines

Mae gan Lila gryn brofiad mewn datblygu polisi ar draws rhychwant materion datganoledig. Bu’n gweithio fel awdur i Uned Gwybodaeth yr Economist, fel newyddiadurwraig, ac mewn gwleidyddiaeth a datblygu rhyngwladol. Mae hi’n ymdiddori’n arbennig  mewn datblygu cynaliadwy a chydraddoldeb. Mae hi’n rhugl yn y Gymraeg, Gwyddeleg a Sbaeneg.

Anna Nicholl

Mae gan Anna dros 15 mlynedd o brofiad mewn polisi a rheolaeth gyhoeddus yng Nghymru. Mae wedi gweithio mewn llywodraeth a gwleidyddiaeth, gan gynnwys fel Ymgynghorydd Arbennig i Lywodraeth Cymru, ac yn y trydydd sector ar lefel uwch-reoli. Mae wedi cyhoeddi nifer o erthyglau. Mae gan Anna ddiddordeb mewn llywodraethiant a democratiaeth ar lefel genedlaethol a lleol, cyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd a lles. Ymysg meysydd ei harbenigedd mae strategaeth a datblygu polisi.

Chris Johnes

Treuliodd Chris Johnes y rhan fwyaf o’i fywyd gwaith yn symud rhwng gwaith polisi ac ymarferol i gefnogi pobl i fynd i’r afael â thlodi ac anfantais. Mae wedi gweithio yn y trydydd sector yn neheudir Affrica, Cymru a’r DG yn ehangach yn cynllunio a rheoli rhaglenni cymunedol a dylanwadu ar lunio polisi. Hefyd, treuliodd 5 mlynedd yn gweithio mewn llywodraeth ganolog yng Nghymru ar addysg a chynllunio’r rhaglenni Amcan 1 Ewropeaidd cyntaf i ddod i Gymru.

Aelodau Cysyllt

Victor Anderson

Mae Victor wedi gweithio yn San Steffan ar gyfer y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy, corff an-lywodraethol amgylcheddol, melin drafod, Ty’r Cyffredin, ac fel gwleidydd etholedig yng Nghyunlliad Llundain. Mae wedi ysgrifennu dau lyfr o’r enw ‘Alternative Economic Indicators’, ac ‘Energy Efficiency Policies’, ac mae ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn rhaglen a ariannir gan ESRC ar “ffyniant cynaliadwy”. Mae Victor wedi gweithio ar ystod eang o faterion polisi. Mae ei brif ddiddordebau yn ymwneud a’r berthynas rhwng yr economi a’r amgylchedd.

Dr Leon Quinn

Ymchwilydd ac ymgynghorydd profiadol sydd wedi gweithio gydag ystod eang o cleientiaid, gan gynnwys mudiadau trydydd sector, rhaglenni aml-asiantaethau a’r GIG, wnaeth Leon darparu’r elfennau monitro a gwerthuso ar gyfer holl waith prosiect Oxfam yng Ngymru rhwng 2012 a 2016. Cyn hynny roedd e’n gweithio mewn rheolaeth a delifri yn y Care Forum, a gynt fel academydd, rheolwr ac ymchwilydd yn y sectorau statudol, preifat a gwirfodol. Mae gwaith Leon wedi canolbwyntio’n arbennig ar dal a dangos gwerth, yn benodol fel mae’n ymwneud â gwasanaethau gwirfodol a statudol ar gyfer pobl ar y cyrion. Mae e hefyd yn ffocwsu ar ddulliau o gyfathrebu syniadau am effaith prosectau a gwasanaethau ac ar ledaenu gwybodaeth technegol. Mae Leon yn aelod o Social Value UK, ac mae ganddo “ILM Development Award in Social Return on Investment”.

Mirén Gough

Mae gyrfa Mirén wedi canolbwyntio’n bennaf ar rheolaeth prosiectau, yn arbennig yn y sector addysg a sgiliau, profiad sy’n defnyddiol yn ei rôl gwirfodol presennol fel Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Ysgol. Mae hi  wedi sefydlu a rhedeg busnesau bach, gan gynnwys ysgol iaith a chwmni teithio mynydoedd. Mae ganddi hi MSc mewn Rheolaeth (Prifysgol Caerfaddon), ac yn siarad Cymraeg, Sbaeneg a Bosneg/Serbo-Croat.

CBC Egino

Cofrestrwyd yng Nghymru
Rhif cwmni: 9263757