24 May

Privacy policy statement

This privacy policy was updated on 24 May 2018 in preparation for the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

This website, Egino.org.uk, is operated by Egino CIC, a community interest company. UK Companies House number: 9263757. Registered address: 11 Pitman Street, Cardiff, CF11 9DJ.You can contact us by email on [email protected]

Summary of personal data policy

Egino CIC does not currently collect or store personal data. Should we need to contact individuals or organisations in the course of research or related work we will do so using publicly available information; we will only retain details such as telephone numbers or email addresses for the necessary duration of the project in question; we will ask your permission to do this.

We will not process your data for any purpose other than the purposes stated in this privacy policy.

We will take standard security measures to protect the data we store.

We will not share your personal data with any third parties.

You can request an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you.

You have the right to request correction of any mistake in your personal data, and the right to request a restriction on the processing of your personal data.

To exercise any of these rights, please email [email protected]

This website

We use cookies on this website for the purpose of collecting anonymous usage statistics through Google Analytics. This data does not include any personal data. You can opt out of Google Analytics here.

Posts on this site may include embedded content from other websites, such as images or articles. Embedded content from other websites behaves as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content.

Complaints

You have the right to lodge a complaint about us with the Information Commissioner’s Office (ICO) which can be contacted at www.ico.org.uk or by phone on 0303 123 1113.

26 Feb

Rhaid gweithredu’n awr i dorri’r cyswllt rhwng tlodi ac ethnigrwydd yng Nghymru

Mae Safbwynt newydd gan JRF, Torri’r cyswlltiadau rhwng tlodi ac ethnigrwydd yng Nghymru, yn datgelu y bydd anghydraddoldeb mawr cysylltiedig ag ethnigrwydd yn debyg o barhau hyd at 2022 a thu hwnt oni chymerir camau yn awr. Ond mae’n dadlau nad yw hyn yn anorfod.

Gall Cymru dorri’r cyswllt rhwng tlodi ac ethnigrwydd: dyma’r neges allweddol, ond dim ond os ceir arweiniad cryf a bod y gweithredu’n dechrau yn awr.

Mae’r Safbwynt yn nodi achosion yr anghydraddodlebau sy’n gysylltiedig ag ethnigrwydd yng Nghymru ac yn cynnig cyfres o gamau i dorri’r cysylltiadau hyn. Gall polisi cyhoeddus, gwasanaethau lleol, ymddygiad cyflogwyr a chenfogaeth i fewnfudwyr newydd oll wneud gwahaniaeth.

Wedi ei ysgrifennu gan Egino a’r Uned Pobl a Gwaith, ac wedi ei gyhoeddi gan Sefydliad Joseph Rowntree (JRF), mae’r Safbwynt yn defnyddio swm helaeth o ymchwil ar dlodi ac ethnigrwydd a wnaed gan raglen Tlodi ac Ethnigrwydd JRF.

Mae’r problemau yn glir ond yn amrywio ar draws Cymru

Mae’r cysylltiadau presennol ac a ragwelir rhwng tlodi ac ethnigrwydd yng Nghymru yn glir, ond y maent yn amrywio llawer ar draws llefydd a thros amser – a rhyw: mae bod yn fenyw yn ffactor risg o bwys:
• Yng Nghymru, rhagwelir y bydd y gyfradd o menywod o leiafrifoedd ethnig sydd mewn gwaith yn aros dan 50% trwy gydol 2012 – 2020.
Mae cyfran y bobl o leiafrifoedd ethnig mewn tlodi yn uwch na chyfran y boblogaeth Wyn fwyafrifol, gyda rhai grwpiau mewn mwy o berygl.
• Amcangyfrifir bod cyfradd tlodi yn y grŵp Asiaidd ddwywaith yn uwch na’r hyn ydyw ymysg y mwyafrif Gwyn.
• Mae tuedd i bobl o Fangladesh a Phacistan fod dan fwyaf o anfantais ar draws amrywiaeth o ddangosyddion.
• Mae dynion o Fangladesh dros 7 gwaith yn fwy tebygol o fod mewn swyddi â chyflogau isel na dynion Gwyn sydd fel arall mewn sefyllfa gymharol.
• Mae’r gyfradd ddiweithdra yn y grŵp Caribïaidd yng Nghymru bron ddwywaith gymaint â chyfradd y mwyafrif Gwyn.

Hiliaeth? Ynte’r mathau anghywir o swyddi?

Mae hiliaeth a chamwahaniaethu yn parhau i fod yn ffactorau negyddol, ac erys ymdrechion i fynd i’r afael â hwy yn bwysig. Ond mae ffactorau eraill hefyd nad ydynt yn cael eu deall cystal ac a all helpu i ganolbwyntio ymdrechion yn effeithiol.

Mae gwahaniaethau mewn enillion, er enghraifft, yn ganlyniad i’r ffaith fod niferoedd mawr o bobl o rai grwpiau ethnig yn debyg o gael eu cyflogi mewn sectorau a galwedigaethau sydd â thâl isel. Pan fyddant yn gwneud yr un gwaith, mae gweithwyr yn tueddu i dderbyn yr un tâl, waeth beth fo’u hethnigrwydd.

Dylai ymdrin â chrynhoi rhai grwpiau ethnig mewn swyddi sy’n talu’n wael fod yn flaenoriaeth ym maes polisi cyhoeddus.

Rhwydweithiau cymdeithasol: help neu rwystr?

Gall cyfeillgarwch, y modd yr ydym yn gofalu am ein hanwyliaid, a rhwydweithiau cymdeithasol anffurfiol wneud gwahaniaeth o ran tebygolrwydd rhywun o fyw mewn tlodi neu ennill bywoliaeth dda.

Mae hyn yn rhannol oherwydd y modd mae gwybodaeth a chyngor yn cylchdroi yn anffurfiol. Gall deall hyn roi mewnwelediad pwysig i’r modd y gall gwasanaethau cyhoeddus ymwneud yn well â’n poblogaeth amrywiol.

Y camau at weithredu

Mae’r Safbwynt yn dadlau fod angen camau ar draws y sector cyhoeddus, a hefyd o du cyflogwyr, busnesau, grwpiau o’r trydydd sector, undebau llafur a dinasyddion eu hunain. Maent yn argymell pum prif agwedd ddylai gael effaith, a bod yn gost-effeithiol yr un pryd:

• ymwneud
• integreiddio
• ymyrryd yn gynnar ac atal
• llunio’r gweithlu a gweithgaredd y farchnad lafur
• mynnu tystiolaeth a’i ddefnyddio.

Y camau nesaf

Gyda cymorth JRF mae Egino a’r Uned Pobl a Gwaith yn trefnu nifer to drafodaethau bord gron i drafod y canlyniadaeu a’r ffwrdd ymlaen:

Goblygiadau polisi cenedlaethol
• Dydd Mawrth 15 Mawrth 2016 11:00-13:00, Caerdydd

Gwaith, ethnigrwydd a thlodi yng Nghymru
• Dydd Llun 4 Ebrill 2016 – 14:00-16:00, Abertawe

Addysg, ethnigrwydd a thlodi yng Nghymru
• Dydd Mercher 6 Ebrill 2016, 14:00-16:00, Caerdydd

Am fwy o wybodaeth ebostiwch [email protected]